Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

info-300105@edu.mon.bg

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Търсене
Close this search box.

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

в Основно училище „Петко Рачев Славейков“

гр. Велико Търново 

Този кодекс има за цел да установи общи, валидни за всички участници в училищната общност и доброволно поети от тях морални ангажименти, за да стане училището по-добро място за живот и учене.
Кодексът е създаден на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, при спазване на реда и условията за приемането му, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и правилника за дейността на училището.

Чл. 1. (1) Членовете на училищната общност – ученици, педагогически специалисти, родители, непедагогически персонал, са партньори с общи права и отговорности.
(2) Учениците, поради специфичните си възрастови характеристики, подлежат на закрила, подкрепа и подпомагане, без това да нарушава принципа на равнопоставеността.
Чл. 2. Всеки член на училищната общност действа съгласно своята професионална и личностна подготовка в рамките на своите компетенции, като всички заедно се стремят да постигнат изграждането на модерно и демократично училище.
Чл. 3. Взаимоотношенията между членовете на училищната общност се градят на основата на доверието, почтеността, уважението към личността и зачитането на личното достойнство и свобода.

Раздел I. Педагогически специалисти
Чл. 4. (1) Педагогическият специалист трябва да бъде професионално подготвен, добросъвестен, добронамерен и почтен.
(2) Педагогическият специалист непрекъснато повишава своята квалификация и поддържа съвременно ниво на знания умения и компетентности, за да гарантира правото на учениците на качествено образование. Той има право на професионална независимост и лична свобода, както и на подкрепа от страна на колегите си и ръководството на училището. Положителните резултати в професията са възможни само благодарение на ефективната екипна работа и пълноценното взаимодействие между всички участници в училищната общност.
(3) Педагогическият специалист информира и обсъжда с родителите образователните практики, които прилага. Обосновава и аргументира своите позиции и решения пред учениците и техните родители. Всяко семейство трябва да бъде подкрепено при развитието и изявата на пълния потенциал на децата.
(4) Педагогическият специалист създава ясни правила при осъществяване на педагогическата дейност, които са еднакви за всички. Съблюдава за тяхното изпълнение и сам не ги нарушава.
(5) Педагогическият специалист се отнася с уважение и разбиране към всички ученици и техните родители, без разлика във възраст, етнос, пол, раса, вероизповедание и други културни различия.
(6) Педагогическият специалист е длъжен да оказва съдействие, както при решаването на познавателни проблеми, така и при проблеми, свързани с взаимоотношенията между учениците.
(7) Подкрепата и закрилата не се превръщат в протекция. Недопустимо е да се ограничава свободното и открито изразяване на мнение и отстояването на собствена позиция, освен когато се засяга личното достойнство на другите. Педагогическият специалист е гарант за равнопоставеността на учениците по време на учебните часове и в училището като цяло.
(8) Педагогическият специалист е безпристрастен. Толерирането на ученици извън зачитането на образователните им постижения е недопустимо и осъдително.
(9) Изпитванията и оценяването на учениците не са санкция, а начин учениците да получат конструктивна обратна връзка за своите знания и подготовка. Оценяват се знанията, а не поведението. Недопустимо е да се правят квалификации по отношение на личността, оценяват се само конкретните действия и резултати. Постиженията на учениците не се сравняват публично – всеки ученик получава оценка за своя собствен напредък.
(10) Педагогическият специалист общува с учениците учтиво, не допуска емоциите да повлияят на добрия тон, не позволява да бъде предизвикан и/или провокиран.
(11) Педагогическият специалист утвърждава своя авторитет с професионализъм и компетентност, като:

  1. Не допуска публично обсъждане на професионални и/или личностни качества на колегите си.
  2. Проявява уважение към личния живот на учениците и техните семейства. По никакъв повод не се допуска злоупотреба с доверието на семейството.
  3. Като публична личност, педагогическият специалист съблюдава обществено приетите правила на поведение при всички изяви в публичното пространство.

Раздел II. Ученици
Чл. 5. В поведението си учениците се ръководят от максимата: „Никога не постъпвай с другите така, както не искаш те да постъпват с теб.“ и работят за развитие на своите социално-емоционални компетентности.
Чл. 6. Ученикът защитата своята позиция свободно, но без да накърнява свободата и достойнството на другите. Проявява толерантност към мненията и позициите на своите съученици.
Чл. 7. Ученикът проявява уважение към личността на всеки участник в училищната общност: изслушва внимателно, излага аргументи, не изразява несъгласието си чрез лични обиди и квалификации, не проявява неуважение по никакъв повод и по отношение на който и да е представител на училищната общност.
Чл. 8. В своята дейност ученикът се стреми да не нарушава личното пространство на другите. Не участва в обсъждането на личностни качества на съученици и педагогически специалисти. Недопустимо е разпространяването на поверителна информация за тях в публичното пространство.
Чл. 9. Ученикът съдейства на педагогическите специалисти при изпълнение на техните професионални задължения като:

  1. се подготвя и участва активно в учебните часове;
  2. се стреми към усъвършенстване на знанията и личностното си развитие;
  3. оказва помощ във всички случаи, когато някой има нужда и е по неговите сили и възможности да помогне.

Чл. 10. Ученикът се явява в училище във вид и с облекло, съответстващо на добрите нрави и на позицията му на ученик. Държи се учтиво и спазва утвърдените правила относно взаимоотношенията в училищната общност.

Раздел III. Родители
Чл. 11. Родителите са равностойни партньори на своите деца и работещите с тях педагогически специалисти.
Чл. 12. Родителите имат задължението да познават постиженията и проблемите на децата си, да им оказват необходимата помощ и подкрепа за тяхното разрешаване.
Чл. 13. Родителите редовно се информират за развитието на своите деца в училищната общност, участват в обсъждането и утвърждаването на образователните практики, предлагани от педагогическите специалисти.
Чл. 14. Родителите дължат уважение към труда и личността на педагогическите специалисти. Недопустимо е обсъждането на личностни и/или професионални качества на педагогически специалисти в присъствието на децата. Недопустимо е разпространението на поверителна информация за педагогически специалисти, други родители, ученици.
Чл. 15. Според възможностите и разбиранията си, родителите подпомагат училищната общност в осъществяването на училищната политика. Подкрепят децата си и им служат за пример. Не допускат действия, с които могат да уронят имиджа и авторитета на училището.

Раздел IV. Морални взаимоотношения между колегите
Чл. 16. Между членовете на училищната общност, работещи с децата и учениците, се изграждат и поддържат отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.
Чл. 17. Обменят се информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.
Чл. 18. Работи се за утвърждаване собствения и на колегите авторитет, с въздържане от действия, които биха уронили престижа на професията.

Раздел V. Комисия по етика
Чл. 19. За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси в училището се създава Комисия по етика.

  1. Комисията се избира в едноседмичен срок от утвърждаването на Етичния кодекс.
  2. Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от една година.
  3. Комисията по етика отчита дейността си на годишния Педагогически съвет.

Чл. 20. Комисията по етика разглежда подадените жалби, свързани със спазването на този кодекс, а при необходимост се самосезира.
Чл. 21. Всеки заинтересован член на училищната общност може да внесе жалба до Комисията по етика, която се завежда във входящия дневник.
Чл. 22. Комисията по етика разглежда постъпилите жалби най-късно в едноседмичен срок от постъпването им и се произнася с мотивирано становище, въз основа на което Директорът взема решение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.
Чл. 23. Комисията по етика не разглежда анонимни сигнали.
Чл. 24. Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% + 1.
Чл. 25.. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяват председателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.


Етичният кодекс на училищната общност в Основно училище „Петко Рачев Славейков“, гр. Велико Търново, е приет от представители на педагогическия съвет, обществения съвет и ученическото самоуправление. Публикува се на интернет страницата на училището.
Всички новопостъпили в училището следва да се запознаят с настоящия документ.

Комисията по етика е в състав от представители на:
– педагогическия персонал: Милена Лунчева-Лалева, Елена Апостолова, Кремена Къндева;
– непедагогическия персонал: Цонка Бейкова.

Комисията се председателства от Кремена Къндева – старши учител начален етап.

Skip to content