Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

info-300105@edu.mon.bg

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Търсене
Close this search box.

Обучение от разстояние в електронна среда

Обучението от разстояние в електронна среда в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. В. Търново, се осъществява през профилите на учениците и педагогическите специалисти в училищния домейн. Използва се образователната платформа Google Workspace for Education. В Google Classroom учителите публикуват учебни материали и поставят задания, които се изпълняват от учениците. Чрез Google Meet се осъществява синхронно взаимодействие между участниците в образователния процес. Според спецификите на учебните предмети и възрастта на учениците има възможност за използване на още много приложения на Google Workspace for Education.

 

При синхронното обучение от разстояние в електронна среда се следва утвърденото седмично разписание за съответния учебен срок, налично в електронния дневник на училището. Началото на учебните часове е същото, както при присъственото обучение, съгласно дневното разписание за учебната година. Продължителността на часовете за началния етап е 20 минути, а за прогимназиалния – 30 минути.

 

След обяд се провеждат по 2 часа самоподготовка от учителите на ГЦДО, като те проверяват изпълнените от учениците задания и връщат обратна връзка. Работят в екип с учителите, които преподават по съответните учебни предмети. Ежедневно обменят помежду си информация за резултатите от обучението с цел осъществяване на реално текущо оценяване.

 

Учителите провеждат консултации по учебни предмети с ученици съгласно утвърдения за учебния срок график.

 

При обучението от разстояние в електронна среда се отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини. В случай на технически проблем родителите своевременно уведомяват класния ръководител или съответния учител по учебен предмет. След отстраняване на проблема ученикът изпълнява възложените задания в Google Classroom.

 

Родителите осигуряват необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие на детето им в обучението, съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението от разстояние в електронна среда, осигурят редовното участие на ученика, подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и съдействат за изграждане на навици за самостоятелно учене, особено при малките ученици. При обективна невъзможност да осигурят дигитално устройство уведомяват класния ръководител или ръководството на училището.

 

За учениците, подали заявления за обучение от разстояние в електронна среда, когато паралелката се обучава присъствено, продължителността на учебния час е толкова, колкото на паралелката. В този случай обучението е несинхронно и включва наблюдение на урок без взаимодействие с учителя и с останалите ученици. Текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група по график, изготвен и предоставен на родителя от класния ръководител.

 

С ръководства за използване на образователната платформа Google Workspace for Education можете да се запознаете тук: Ръководства

 

При наличие на проблем с профила в училищния домейн се подава заявление за отстраняване на административната електронна поща на училището: ouslaveikovvt@prsvt.org.
Заявление за нова парола или за решаване на проблем можете да свалите от ТУК

Как да сваля заявление за попълване?

Skip to content