Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

ouslaveikovvt@prsvt.org

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Прием след 7. клас

График на дейностите по приемането на учениците в VIII клас

 • Записване на учениците, насочени от регионалната комисия: до 04 юли 2022 г.
 • Подаване на документи за участие в приема: 05 – 07 юли 2022 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 12 юли 2022 г.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 13 – 15 юли 2022 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20 юли 2022 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 21 – 22 юли 2022 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 25 юли 2022 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 – 27 юли 2022 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29 юли 2022 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01 – 02 август 2022 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 03 август 2022 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване (определя се от директора): до 10 септември 2022 г.
 
Училище, в което ще се приемат документи за участие в първи/трети етап на класиране: 
ОУ „Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново
От 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. включително;

от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. включително.

От 8:00 до 18:00 ч. длъжностно лице въвежда желанията на подадените на място заявления, разпечатва и предоставя за подписване на родителите/настойниците.

На електронната страница на училището и на общодостъпно място се обявява информация за броя на незаетите места след всеки етап на класиране и записване по училище, профил/специалност от професия.

 

Необходими документи:

1. Заявление до началника на РУО за участие в първи (трети) етап на класиране по образец (приложение № 1) с подредени желания

2. Свидетелство  за завършено основно образование

3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на  ученика (за кандидатстващите за специалности от професии)

 

Заявлението и документите се подават: 

1. по електронен път от родителите чрез електронна платформа; 

2. в ОУ „П. Евтимий“ – гр. В. Търново (длъжностни  лица, определени от началника на регионалното управление на  образованието, въвеждат данните от заявлението и документите в  електронната платформа, разпечатват заявлението за подписване от  родителите и връщат оригиналите на документите).

 

Важно:

 • След всеки етап на  класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите  си, не запазва мястото си.
 • В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците  не променят и не пренареждат желанията си.
 • Във втория етап на класиране участват учениците, които: 
1. не са приети; 
2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и  са подали заявление за участие във втори етап. 
 • Във втория етап на класиране учениците, приети по второ или следващо желание на първи етап,  се класират  на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание. Класираните ученици се записват в училището или губят мястото,  на което са класирани.
 • В третия етап на класиране участват ученици, които: 

1. не са приети; 

2. не са кандидатствали до момента. 

 • За участие в третия етап на класиране учениците подават  заявление до началника на регионалното управление на образованието, в  което подреждат желанията си за обявените свободни места.
 • За свободни се смятат местата на: 

1. които няма приети ученици; 

2. приети, но незаписали се в срок ученици; 

3. записали се и след това изтеглили документите си ученици.

 

 Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи: 

1. заявление до директора; 

2. оригинал на свидетелство за основно  образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от  общопрактикуващия лекар на ученика (за кандидатстващите по  специалност от професия в професионални гимназии и професионални  паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища).