Иновативно училище за успели и щастливи деца 
ул. "Освобождение" № 29

гр. Велико Търново

info-300105@edu.mon.bg

Пон. – пет.: 9:00 – 17:00 ч.

Търсене
Close this search box.

Достъп до информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация:

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Велико Търново

Приложения към вътрешните правила за достъп до обществена информация:

Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, таксите и форматите, в които се поддържа информацията

I. Информация за услугата.

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

II. Правно основание.

 • Закона за достъп до обществена информация

III. Начин на заявяване.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Можете да подадете писмено заявление по един от следните начини:

 • в канцеларията на училищетовсеки работен ден от 8:30 до 16:30 ч.;
 • чрез лицензиран пощенски оператор (поща, куриерска фирма);
 • на електронна поща: info-300105@edu.mon.bg;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от ДА „Електронно управление“.

Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат в канцеларията на училището от завеждащия административна служба или счетоводителя и се съставя протокол за приемането им.

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:

1. трите имена, съответното наименование и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адрес за кореспонденция със заявителя.

ВАЖНО: Получените заявления – попълнен образец или друго писмено искане, се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по т. 1, т. 2 и/или т. 4.

Можете да посочите една или повече от следните форми за предоставяне на достъп до обществена информация: 

 • преглед на информацията – оригинал или копие;
 • устна справка;
 • разпечатване, ксерокопие, писмена справка;
 • запис на CD и/или DVD;
 • предоставяне на копия по електронен път – по електронна поща или факс.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

ІV. Ход на процедурата и срок за предоставяне на услугата.

Писмените заявления – в 14-дневен срок от датата на регистрирането им.

За заявления, за които не е направено писмено уведомление за уточняване предмета на исканата информация, срокът започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

Срокът може да бъде удължен:

 • с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка;
 • с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето ѝ.

Директорът взема решение за предоставяне, за отказ на предоставяне или за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация. 

V. Предоставяне на достъп до обществена информация.

Предоставянето на информацията може да бъде извършено по един от следните начини в зависимост от посоченото желание:

 • на място в училището;
 • на електронен адрес, посочен от заявителя;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор като вътрешна препоръчана пощенска пратка, вътрешна куриерска пратка или международна препоръчана пощенска пратка.

ВАЖНО: Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор е за сметка на заявителя. При изпращане в чужда държава цената на пощенската услуга се предплаща от заявителя.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, определени с Наредба № н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (Обн. ДВ. бр. 22 от 18 март 2022 г.). 

Заплащането на разходите можете да направите по банковата сметка на училището: 

IBAN BG69SOMB91303124757600  

BIC SOMBBGSF 

Общинска банка клон Велико Търново

Разходите, които трябва да бъдат заплатени, се посочват в решението на директора.

Наредба № н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация:

Наредба за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация

Електронен адрес за подаване на заявление по ЗДОИ: info-300105@edu.mon.bg

Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат  всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа в канцеларията на ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Велико Търново, 5000, ул.„Освобождение” № 29, тел.: 0882400322.
Устни запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в канцеларията на ОУ „П. Р. Славейков“, които ги регистрират в писмена форма – протокол, съгласно Вътрешните правила за достъп до обществена информация.

Годишни доклади по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до  обществена информация

Към страницата с Правомощия на директора

Skip to content